Skip to main content
Blogi > Juhtimine

"10 Põletavat küsimust juhtidele: Praktilised vastused ja lahendused igapäevasteks väljakutseteks"

"10 Põletavat küsimust juhtidele: Praktilised vastused ja lahendused igapäevasteks väljakutseteks"

Artiklis keskendutakse kümnele põletavale küsimusele, millega juhid on viimase kümne aasta jooksul erinevates olukordades koolitustel sageli kokku puutunud. Igale küsimusele pakutakse praktilisi vastuseid ja lahendusi, mis aitavad juhtidel oma meeskondi tõhusamalt juhtida ning luua motiveerivat ja koostööd soodustavat töökeskkonda.

Artikkel pakub juhtidele nõuandeid, kuidas alustada tähelepanu ja tunnustuse jagamist, kaasata ja motiveerida meeskonnaliikmeid ning suunata neid vastutustundlikult tegutsema. Lisaks sellele käsitletakse positiivse õhkkonna loomist, ühiste eesmärkide saavutamise soovi tekitamist, meeskonnatunde tugevdamist ning töötajate delegeerimise ja iseseisvuse suurendamise võtteid.

Lisaks sellele annab artikkel praktilisi näpunäiteid selle kohta, kuidas juhid saavad olla kehtestavamad ja otsusekindlamad ilma, et neid nähtaks autokraatlike diktaatoritena. Rõhutatakse tasakaalu leidmist autoriteedi ja osaluslikkuse vahel ning juhtide võimet kuulata, selgitada oma otsuste tagamaid ning olla järjekindel ja toetav juhtimisel.

Artikkel pakub juhtidele praktilisi ja elulisi vastuseid nendele küsimustele, aidates neil lahendada igapäevaseid väljakutseid ning luua tugevamaid ja motiveeritumaid meeskondi.

  1. Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu ja tunnustust. Kuidas ma peaksin sellega alustama?

Alguses võiksid alustada individuaalsete vestlustega iga meeskonnaliikmega, et mõista nende ootusi, vajadusi ja väljakutseid. Kuula aktiivselt nende muresid ja ideid ning näita, et hoolid nende arvamusest. Avalda tunnustust ja motiveeri neid positiivsete sõnadega ning anna tagasisidet nende saavutuste kohta. Samuti võid kaaluda meeskonnaürituste korraldamist, kus saate koos lõõgastuda ja üksteist tundma õppida.

  1. Minu tiimiliikmed ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi. Kuidas neid kaasata ja motiveerida ning tulemuste eest vastutavana hoida?

Oluline on anda oma meeskonnaliikmetele selged eesmärgid ja ootused ning usaldada neid nende saavutamisel. Julgusta initsiatiivi võtmist ja ideede jagamist, luues avatud suhtluskeskkonna. Edenda vastutustunnet, jagades projekte ja ülesandeid vastavalt inimeste oskustele ja huvidele. Regulaarne tagasiside andmine aitab hoida meeskonna liikmeid motiveerituna ning samas tulemuste eest vastutavana.

  1. Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised. Mida peaksin juhina tegema, et õhkkonda positiivsemaks muuta ja inimesi koostööle suunata?

Alguses peaksid tegelema selle negatiivse käitumise allika mõistmisega. Korralda individuaalsed vestlused negatiivsete inimestega, et välja selgitada nende mured ja takistused ning pakkuda neile tuge ja lahendusi. Samuti võiksid korraldada meeskonnatööd edendavaid tegevusi, näiteks meeskonnakoolitusi või töötubasid, mis aitavad luua positiivsemat suhtlus- ja koostöökeskkonda. Oluline on eeskuju näitamine, positiivsete suhtlusmustrite edendamine ning konstruktiivse tagasiside andmine ja vastuvõtmine.

  1. Tundub, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas ja miski muu neid ei huvita. Kuidas tekitada inimestes soovi rohkem ühiste eesmärkide nimel pingutada?

Inimeste motiveerimine ühiste eesmärkide nimel võib olla väljakutse. Selgita oma meeskonnale, kuidas nende panus mõjutab organisatsiooni terviklikku eesmärki ja kuidas see seostub nende isiklike eesmärkidega. Väärtusta meeskonnaliikmete saavutusi ja näita, kuidas nende pingutused panustavad üldisesse edu. Looge selge visioon ja kommunikeerige seda regulaarselt, et meeskonnaliikmed tunneksid end osana suuremast eesmärgist. Samuti võid kaasata oma meeskonda otsuste tegemisse, et nad tunneksid end rohkem kaasatuna ja vastutavatena ühiste eesmärkide saavutamisel.

  1. Meie tiimi õhkkond ei ole just kõige ühtsem, motiveerivam ja innustavam. Kuidas mina juhina saaksin olukorda parandada ja positiivsemat tiimikultuuri arendada?

Esimene samm on selgitada välja põhjused, miks tiimi õhkkond on selline nagu ta on. Korralda meeskonnaliikmetega ausad vestlused, kus saate välja tuua takistused ja mured ning arutada võimalikke lahendusi. Edenda avatud suhtlust ja kuula meeskonnaliikmete ideid ja arvamusi. Looge ühiseid väärtusi ja eesmärke ning võimaldage meeskonnaliikmetel aktiivselt nendesse panustada. Julgusta meeskonnaliikmeid üksteist toetama, tunnustama ja aitama ning looge motiveerivaid preemiaprogramme või tunnustussüsteeme, mis edendavad positiivset tiimikultuuri.

  1. Minu inimeste töö on rutiinne ja raske. Pole ime, et nende motivatsioon on langenud. Kuidas motiveerida töötajaid, kui palka tõsta ei saa?

Lisaks palgale võib motivatsiooni suurendada ka teiste tegurite abil. Kaasa oma meeskonda otsustusprotsessidesse, kus see on võimalik, ning julgusta neid välja pakkuma uuenduslikke ideid ja parendusi. Paku välja arenguvõimalusi, näiteks koolitusi või töötubasid, mis aitavad neil omandada uusi oskusi või laiendada oma teadmisi. Looge positiivne ja toetav töökeskkond, kus tunnustatakse saavutusi ning pööratakse tähelepanu meeskonnaliikmete arengule. Julgusta meeskonna sees koostööd ja toetamist ning võimalda neil tunda end väärtustatuna ja olulise osana organisatsioonist.

  1. Mõned minu inimesed on täitsa super, aga mõned ei astu meiega sama jalga. Kuidas ka kriitilisemad töötajad meeskonda tagasi saada ja ühisest edust huvituma panna?

Alusta individuaalsetest vestlustest kriitilisemate töötajatega, et mõista nende muresid, ootusi ja takistusi. Kuula aktiivselt nende seisukohti ning püüa mõista nende vaatenurka. Selgita välja, mis võiks neid motiveerida ja kaasata ning paku neile võimalusi oma tugevuste rakendamiseks. Julgusta positiivset koostööd ja suhtlemist meeskonnaliikmete vahel ning loo olukordi, kus kõik tunnevad end väärtuslikuna. Oluline on ka anda regulaarset ja konstruktiivset tagasisidet ning näidata, kuidas nende panus on oluline meeskonna ja organisatsiooni edus.

  1. Meie tiimis on meeskonnatunne täitsa kadunud. Kõik ajavad oma rida. Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks muuta, mis töötajates ka töörõõmu rohkem tekitaks?

Oluline on luua tugev suhtlus- ja koostöökeskkond. Korralda meeskonnasiseseid koosolekuid, kus saate arutada ühiseid eesmärke ja tegevusi ning pakkuda võimalusi ideede ja mõtete jagamiseks. Julgusta meeskonnaliikmeid üksteist toetama ja aitama ning loo võimalused meeskonnatööks, näiteks ühiste projektide või ülesannete kaudu. Samuti võid korraldada meeskonnatöö arendamiseks mõeldud tegevusi, nagu meeskonnakoolitused, meeskonnatöö mängud või väljasõidud. Oluline on ka anda tunnustust meeskonnatööle ja individuaalsetele panustele ning näidata, kuidas ühtne meeskond toob kaasa paremaid tulemusi ja suuremat töörõõmu.

  1. Ma pean tegelema sageli ülesannetega, millega ei peaks. Ma sooviksin rohkem ära delegeerida. Kuidas delegeerida ja töötajate vastutust/iseseisvust kasvatada viisil, et see "ülesõitmisena" ei tunduks?

Delegeerimine on oluline oskus juhtimisel. Alusta sellega, et analüüsid oma meeskonnaliikmete oskusi, tugevusi ja huve ning leia ülesanded, mida saaksid edukalt neile delegeerida. Oluline on selgitada välja nende võimekus ja usaldusväärsus ning pakkuda vajadusel tuge ja juhendamist. Esialgu võid proovida delegeerida väiksemaid ülesandeid ja anda järk-järgult rohkem vastutust. Oluline on tagada selge ülesannete kirjeldus, eesmärgid ja ootused ning pakkuda piisavalt toetust ja tagasisidet. Näita oma usaldust meeskonnaliikmete vastu ning ära karda ka vigade tegemist, sest see on osa õppimisest. Julgusta meeskonnaliikmeid iseseisvalt mõtlema ja otsuseid langetama ning tunnusta nende saavutusi.

  1. Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht. Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulaks, aga samas mind "autokraatse diktaatorina" ei näeks?

Oluline on leida tasakaal autoriteedi ja osaluslikkuse vahel. Kuula oma meeskonnaliikmeid aktiivselt ning kaalu nende arvamusi ja ideid enne otsuste tegemist. Selgita oma otsuste põhjuseid ja tagamaid, et meeskonnaliikmed mõistaksid sinu mõtlemist ning näeksid, et oled avatud aruteludele. Oluline on ka kehtestada selged ootused ja eesmärgid ning tagada nende selge kommunikeerimine. Samuti ole järjekindel oma otsuste ja juhtimisstiili osas ning ära karda vajadusel raskeid otsuseid vastu võtta. Oluline on ka anda konstruktiivset tagasisidet ja toetada meeskonnaliikmeid nende arengus ning tunnustada nende saavutusi. Kui suudad luua usaldusväärse suhte oma meeskonnaga ning olla aus, avatud ja toetav juht, siis kuulavad inimesed sind rohkem ning sinu autoriteet kasvab loomulikult.

Vaata ka Kaido Pajumaa (Motovaator.ee) ja Eve Kallaste (Tööelu podcast) elulisi ja praktilisi vastuseid nendele küsimustele: