Skip to main content

Hambaravitöötajad

Hambaravitöötajad

OLULISED MOMENDID

 • Hambaravitöötaja tegeleb inimese suu ja hammaste hoolduse ja raviga
 • Hambaravitöötaja on hästi tasustatud
 • Hambaravitöötajad töötavad peamiselt erasektoris
 • Hambaravi on koostöö
 • Hambaravitöö on täpne ja puhas/steriilne

TÖÖ ISELOOM

Hambaravitöötajate ülesanne on hoolitseda selle eest, et inimeste hambad ja suuõõs oleksid terved -nad ravivad nii hammaste kui ka suu pehmete kudede haigusi. Hambaravijate põhi- tööülesannete hulka kuulub:

 • hammaste plombeerimine
 • hambakivi eemaldamine
 • hammaste väljatõmbamine
 • hammaste juureravi
 • proteesimine
 • hammaste kuju ja hambumuse korrigeerimine
 • hambahaiguste profülaktika - tervete hammaste eest hoolitsemine
 • igemepõletiku profülaktika ja ravi.

Hambaravi on perspektiivikas ala ja spetsialiseerumine selles valdkonnas jätkub, üha enam eristuvad näiteks hügienisti, lastehambaarstielukutse. Hambaravi on meeskonnatöö erinevate hambaravispetsialistide vahel. Hambaravi kutsealal eristatakse järgnevaid spetsialiste:

 • hambaarst
 • suu- ja näolõualuukirurg/ortodont
 • restauratiivse hambaravi eriarst (alaerialad: endodontist, parodontoloog, hambaproteesieriarst)
 • hambaarsti abiline/ assistent
 • hambatehnik

Hambaarstid on kõrgharidusega arstid, kelle tööülesanne on ravida inimese suu- ja hambahaigusi Hambaarsti töö sisuks on patsiendi hammaste ja suuõõne seisundi diagnoosimine ja vajaliku ravi sooritamine. Peamised tööd on hammaste plombeerimine, hambakivi eemaldamine, hammaste väljatõmbamine, hambajuurte ja igemete ravi, proteesimine. Väga keerulise kirurgilise vahelesekkumise vajaduse tekkimisel suunab hambaarst patsiendi suu-, näo- ja lõualuukirurgi juurde. Koostööd tehakse vajadusel perearstiga ja teiste eriarstidega.

Hambaarsti abiline/assistent on keskeri- või rakendusliku kõrgharidusega meditsiinitöötaja. Hambaarst ei saa töötada ilma abistava assistendita. Assistendi (varasemas käsitluses hambaarstiõe)tööülesannete hulka kuulub patsiendi ettevalmistamine – patsienti peab suunama mugavalt istuma ja varustama teda kaitsepõllega, suuloputusanumaga jne. Hambaarsti õde teeb arstile kõik vajaliku ettevalmistustöö- seab valgust, ulatab steriliseeritud töövahendeid, segab materjale, puhastab patsiendi suud prepratsioonijääkidest ja süljest. Töö nõuabmaterjalide tundmist, kiiret reageerimist arsti korraldustele ja suurt täpsust.

Restauratiivse hambaravi eriarst: endodontist ravib juurekanalit, parodontoloog on spetsialiseerunud parodontiidi ravile. Parodontiit on üha rohkem levima hakanud haigus, mis pikaajalise põletiku tagajärjel põhjustab hammaste väljalangemist. Parodontoloogi ülesanne on tegeleda selle haigusega, juhendada patsienti, kuidas parodontoosi vältida, kuidas juba arenevat haigust kontrolli all hoida. Raskematel juhtudel sooritab ta operatsioone - paigaldab tehisjuurt (implatatsioon). Hambaproteesieriarst paigaldab proteese, sildu, hambaklambreid ja – kroone.

Ortodont on hambaarst, kes on spetsialiseerunud hammaste asendi ja hambumusanomaaliate korrigeerimisele. Õige hambumus on tähtis nii välimuse kui ka tervise pärast. Ortodondi ülesandeks on mitmesuguste suusiseste ja suuväliste aparaatide abil nihutada hambaid vajalikus suunas, et hambumust parandada. Ortodont teebkoostööd hambatehnikuga.

Hambatehnik on keskeri- või rakendusliku kõrgharidusega tervishoiutöötaja, kes valmistab tehniliselt suuõõnde paigaldatavaid proteese ja ortodontilisi raviaparaate.

Ta oskab tehnoloogiliselt valmistada erinevatest materjalidest proteese, mis vastavad tehnilistele, füsioloogilistele, esteetilistele, bioloogilistele ja ökoloogilistele nõuetele. Erinevate proteeside ja raviaparaatide tehniline planeerimine ja valmistamine on hambatehniku vastutusala.

Hambatehniku töö on täpsust nõudev käsitsitöö, mis eeldab keerulise aparatuuri ja materjalide käsitsemisoskust. Suurt tähtsust omab arsti ettekirjutuse tõlgendamisoskus, töö planeerimine ja töövahendite ratsionaalne ning keskkonnaohutu kasutamine. Põhiloomult on hambatehniku töö individuaalne, kuid oluline on valmisolek meeskonnatööks hambaarsti ja patsiendiga.

 

TÖÖTINGIMUSED

Hambaravi personali töötingimused ja töökoht on väga täpselt määratletud - töö toimub hambaravikabinetis, mis on varustatud kaasaegse hambaravitehnikaga. Hambaravikabineti olemasolu on eelduseks, et hambaravi saaks üldse korraldada. Hambaarst saab litsentsi siis, kui tal on kabinet, mis vastab tervisekaitse nõuetele.

 

Hambaravitöötajad vajavad väga erinevaid instrumente - alates skalpellist ja hambapuurist lõpetades hambaröntgeniaparaadiga. Kaasaegsetel hambaravikabinettidel on röntgeniaparaat, mille töökorras olekut ja õiget kasutamist kontrollib pidevalt kiirguskeskus.

Hambaravitöötaja peab osavalt käsitsema kõiki instrumente ja vastutama nende steriilsuse eest. Töö nõuab suurt täpsust.

 

Kabineti sisustamine on hambaarsti vastutusel, selle korrashoidu kontrollitakse regulaarselt tervisekaitseorganite poolt.

 

Hambaravitööötajad kasutavad tööriietust ja kaitsevahendeid - kindad, kaitseprillid ja mask. Töö on seotud kemikaalidega, mis õige kasutuse puhul ei ohusta tervist. Kaitsma peab end ka hambapuurimisel eemalduva hambatolmu eest. Et vältida kiirituse saamist, peab hambaravitöötaja hambaröntgeni tegemise ajal käituma täpse juhendi järgi. Vaatamata sellele, et kaasaegne hambaravitool ja varustus on ergonoomiliselt (keha järgi) moderniseeritud, on hambaravitöötajaikka teatud määralsundasendis. Suur koormus on ka silmadel, vaatamata sellele, et abivahendiks on ka luubid ja korralik valgustus.

 

Hambaarstid ja hambaarsti õed töötavad vahetustega - vahelduvalt hommikul ja õhtupoolikul. Tavaliselt on kabinet jagatud erinevate hambaarstide meeskondade vahel - ruumi kasutatakse vaheldumisi, nii on ka soodsam kabinetti majandada. Teised hambaravitöötajad (ortodont, hambatehnik ) töötavad tavaliselt kl 8 - 17 ni.

 

Hambaravitöötajad töötavad nii suuremates hambaravikeskustes kui ka vastavalt sisustatuderakabinettides.

 

 

KUTSENÕUDED JA –EELDUSED

Hambaarsti kutset tõendavad dokumendid on diplom ja internatuuritunnistus.

 

Hambatehniku kvalifikatsiooni taotlemiseks on nõutav erialane kutsekeskharidus või rakenduslik kõrgharidus, töökogemus ning täiendkoolituse läbimine.

Hambatehniku kutsetööks vajalikud oskused ja teadmised on kirjeldatud kutsestandardis.

 

Hambatehnikute üldoskuste hulka kuuluvad teadmised tervishoidu ja kutseala puudutavatest õigusaktidest, tööõigusest, töökeskkonnaohutusest, psühholoogiast, andra-googiast, klienditeenindusest, asjaajamisest ja ettevõtluse alustestjne. Vajalik on hea eesti keele ja arvuti kasutamise oskus.

 

Hambatehniku põhioskusteks on Eesti sotsiaal– ja tervishoiusüsteemi tundmine,tead-mised inimese elutalitlusest ja arengust, mikrobioloogia põhialused, teoreetilised teadmised hambatehniku tööst, materjalidest ja töövahenditest.

 

Hambaravitöötaja on klienditeenindaja - töö toimub erinevas vanuses inimestega ja nendega peab looma usaldusliku kontakti. Hambaravitöötaja peab olema kannatlik ja omama suurt kontsentreerumisvõimet täpse töö sooritamisel.

 

Hambaravitööd toetavad isiksuseomadused:

 • püsivus
 • kohanemisvõime
 • koostöövõime ja -valmidus
 • vastutusvõime
 • täpsus
 • suhtlemisoskus
 • liigutuste täpsus
 • käte osavus
 • visuaalne mälu
 • ruumiline kujutlusvõime

 

Iga kahe aasta järel peavad hambaravitöötajad läbima tervisekontrolli. Sellele tööle ei sobi inimesed, kes on allergia- või astmahaiged ja kellel on langetõbi.

Vaata hetkel avatud tööpakkumisi:

/hambaarst-hambaarsti-hambaarstide/