Skip to main content
Blogi > Noored 13-17 tööle

Alaealine ja töötamine

Alaealine ja töötamine

Allikas: Eesti.ee

Kui tööd on lihtsad, ei nõua suurt kehalist või vaimset pingutust ega takista hariduse omandamist, võib töötada ka alla 15-aastane või koolikohustuslik noor.

Alla 18-aastasel noorel peab töölepingu sõlmimiseks olema vanema(te) nõusolek. Kümme tööpäeva enne 7–14-aastase tööle asumist peab tööandja tegema töötamise registrisse vastava kande ja esitama andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste, sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustuste ning koolikohustuslikkuse kohta.

Lisainfot alaealise tööle võtmise kohta leiate tööinspektsiooni kodulehelt.

Noorele lubatud tööd

Alla 18-aastase tööle lubamine on seotud tema vanuse ja koolikohustuslikkusega. Koolikohustuslik ollakse kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Noortele lubatud töö peab olema:

 • tervisele ohutu
 • võimaldama sotsiaalset arengut ja hariduse omandamist
 • jõukohane
 • seadusega lubatud
 • lihtne.

7–12-aastased võivad teha kerget tööd üksnes kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal.

13–14-aastased ja koolis käivad 15–16-aastased tohivad teha töid, kus täidetavad tööülesanded on lihtsat laadi ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.

15–17-aastased mittekoolikohustuslikud noored võivad teha kõiki töid, mis ei sea ohtu noore tervist.

Alaealine ei tohi teha tööd, mis on seotud alkoholi ja tubaka käitlemisega, sh jaemüügi või klientide teenindamisega.

Milline leping sõlmida

Tööd tehakse reeglina töölepingu alusel, kuid töö tegemise võib kokku leppida ka käsunduslepingu, töövõtulepingu või muu sarnase lepinguga. Kõige ebakindlam on töötamine ilma kirjaliku lepinguta.

Tööleping sõlmitakse kokkulepitud töö tegemiseks, lepinguga reguleeritakse tööprotsessi, mitte saavutatavat eesmärki.

Töövõtuleping sõlmitakse kokkulepitud eesmärgi saavutamiseks.Sobilik koristamiseks, millegi valmistamiseks, ühekordseteks/lühiajalisteks ehitus- ja remonttöödeks jms.

Käsundusleping sõlmitakse esinemiseks, esindamiseks jms.

Kokkulepitud ja töölepingusse märgitud tingimusi on võimalik muuta üksnes poolte kokkuleppel.

Töö- ja puhkeaeg

Alaealistel on lühendatud täistööaeg:

 • 7–12-aastane võib töötada kuni 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning 3 tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal
 • 13–14-aastane või vanem koolikohustuslik noor võib töötada kuni 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal
 • 15–17-aastane mittekoolikohustuslik noor võib töötada 8 tundi päevas ja 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Kui 14-aastane alaealine, kes õpib kutseõppeasutuses, on praktikal, võib tema tööaeg olla 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Vähemalt 15-aastasel alaealisel võib samadel tingimustel olla tööaeg 8 tundi päevas ja 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Kui koolikohustuslik alaealine teeb kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal, võib tema tööaeg õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega olla 3 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Koolikohustuslik alaealine ei tohi:

 • teha tööd üle temale ettenähtud tööaja
 • teha ületunnitööd
 • töötada vahetult enne koolipäeva algust
 • töötada rohkem kui pool aega igal koolivaheajal
 • töötada kella 20.00–06.00 vahelisel ajal.

Mittekoolikohustuslik alaealine ei tohi:

 • teha tööd üle temale ettenähtud tööaja
 • teha ületunnitööd
 • töötada kella 22.00–06.00 vahelisel ajal.

Alaealine võib täiskasvanu järelevalve all teha loomingulist tööd kultuuri-, spordi- või reklaamialal kella 20–24. Näiteks võib 8-aastane noor astuda üles reklaamikampaanias, esineda rolliga teatrietenduses või osaleda erinevates kultuuriprojektides.

Alaealise töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva.

Noorte tööelu kohta saab rohkem lugeda Tööelu portaalist.

Viimati muudetud 15.07.2021 | Teksti koostas tööinspektsioon, Tööelu portaal

 

Tööpakkumisi Noortele vanuses 13 kuni 17 aastat saab avaldada Kandideeri.ee tööportaali vastavas kategoorias tasuta. Hinnakirjast leiate toote.

Registreeruge tööotsijana või tööandjana Kandideeri.ee värbamisplatvormile SIIT.