Skip to main content

Tööportaal. Kandideeri.ee on tööportaal.

Tööportaal. Tööportaalid. Kandideeri.ee tööportaal.

Kandideeri.ee on tööportaal. Soodne tööportaal.

Tööportaalis Kandideeri.ee on kõik töökuulutused erilised ja tähtsad. Jagame sotsmeedias.

Tööportaal on Kandideeri.ee ja Kandideeri.ee on tööportaal. Kandideeri tööportaali iseloomustab vähene töökuulutuste arv ja suur tööotsijate arv (võrgustikus on mitusada tuhat erineva valdkonna inimest, kellega igat avaldatud kuulutust jagatakse ning see võrgustik kasvab tempos, 90 kuni 400 uut inimest liitub iga päev).

See on parim tööportaal neile, kes soovivad suuremat eristumist ja esile toomist oma töökuulutusele. Konkureerivaid töökuulutusi on vähem kui näiteks teistes vanades (kaks eesti tööportaali) ja see loob soodsama pinnase igale töökuulutusele, mille Kandideeri`s avaldate. Esiteks on tööotsijail parem teha valikut, sest konkureerivaid töökuulutusi on vähem või polegi ja teiseks paistab iga kuulutus suurele hulgale inimestele rohkem silma. Ja veel, avaldatud töökuulutused ei ripu niisama kuskil veebilehel vaid need jagatakse kuni 290-s erineval sotsmeedialehel laiali ja keegi neid selt ära ei kustuta (töökuulutused, mis kord on Kandideeri ee -s avaldatud ja sotsmeediasse jagatud, jäävad leitavaks sotsmeedias igavesti).

Tegemist ei ole spämmiga, kuna liitumine Kandideeri`ga ja seotud lehtedega on kõigile vabatahtlik, kusjuures reklaami me ei tee, see tähendab, et lehed leiab üles vaid see, kes ise tostab konkreetset otsingut internetis (see näitab tõsist huvi midagi leida).

Lisaks on Kandideeri CV-de keskuses (cv andm,ebaasis) CV avaldamine tasuline. Vaid tõsised huvilised on valmis tasuma ja nemad on suure tõenäosusega ka tööandja jaoks paremad kandidaadid. Näitavad üles oma huvi.

Kandideerimine ja töömärguannete seadistamine on tööportaalis Kandideeri.ee tasuta.

Tööportaal Kandideeri järgib kõiki seadusi (GDPR) ja portaali kasutamine on turvaline kõige kõrgemal tasemel.

Tänu sellele, et CV lisamine on nüüd tasuline, saime tuua töökuulutuste hinnad tööandjaile veelgi alla. Arvestades üldiseid reklaamihindu reklaamiturul, on Kandideeri ee töökuulutuste avaldamise hinnad alla turu hinna. Seega iga ost portaalist on igat tasutud senti väärt ja seda võite lugeda ka tööportaali avalehe inforibalt, kus tööandjad annavad tagasisidet kasutamiskogemuse kohta. Samuti Google otsingus märksõnaga "tööportaal" avaneb paremal Kandideeri ee Google leht, kus näha kasutajate tagasiside ja hinnang Kandideeri tööportaali kohta.

Tööportaal Kandideeri reiting Googles hetkel 4.3 võimalikust 5-st ja vastanuid 98. 

Täname kõiki kasutajaid ja ootame uusi liituma ja tarbima;)

Teie TÖÖPORTAAL Kandideeri.ee